UNESCO România
Mănăstiri Moldova
Moldova
    UNESCO România
    Mănăstiri Moldova
    Moldova


 
[youtubegallery]
Patrauti (UNESCO)|https://www.youtube.com/watch?v=OkYnyW7PQ4Q
[/youtubegallery]
[green]

Pătrăuți Monastery (UNESCO) – the oldest church of Stephen the Great
 
Founded in the village of Pătrăuți, 10 km away from Suceava, the old capital of Moldova, in 1487, as stated in the commemorative inscription above the entrance, and dedicated to the Elevation of Holy Cross on September 14, the Patrauti monastery is the oldest surviving religious site founded by Stephen the Great. Mural paintings, dating from 1550, can still be admired on the west façade. Today, only the church and a wooden bell tower dating from 1725 are still standing from the original monastic complex.
Once hidden deep in the woods, Pătrăuţi village was chosen as the location for the single convent of nuns founded by Stephen the Great. Being the smallest of all constructions, it was the single one intended to be a monastery for nuns, and housing place for the soldiers wounded in fights near Suceava, the former capital of Moldova. Unfortunately other older monasteries were destroyed by enemies during centuries, so this is why this monastery is the oldest surviving ecclesiastic foundation of Stephen the Great who endowed the convent with everything necessary, but it could not withstand the vicissitudes of the centuries, and was at some point abandoned. In 1711, the Bishop of Rădăuţi re-founded the monastery, but in 1775 Bucovina became part of the Habsburg Empire, and soon after the monastery became a parish church.
The Monastery of the Holy Cross is small but well proportioned, consisting only of a pronaos, a naos and a chancel. Its plan is triconch, that is with three apses, and there is a tower above the naos. The frescoes inside the church were painted in part soon after construction finished, in part about ten years later, during the last decade of the 15th century. Admirably proportioned architecture it represents remarkable model of the Moldavian time medieval and are the work of a fine artist and many of the saintly faces seem actual portraits. It is believed that, either the artist came from Byzantium, which had been conquered by the Turks only a few decades earlier, or he had been trained in the Byzantine way of painting.
The Monastery was built of plan triconch to the tower on the naos, framing and gates in Gothic style, decorated frontages, under the cornice of plank in ceramics. Original interior painting, of a high artistic value, is done to notice by the scene “of the lamentation” (naos), the “Cavalcade of Holy Cross ” (pronaos), expression of the feelings and the actions anti – Ottoman of the time, refined composition, subtle color in the Byzantine tradition, adapted specifically Moldavian. External painting is summarized with fragments of the “Last Judgment”, realized after 1550 on the western façade, discovered under the coating several fragments of mural painting. A round stone represents “the Table of Stephen the Great” and the bell “knows” to dissipate the clouds which bring hail.
The Monastery has wholly preserved its original murals. Some paintings inside the church were realized immediately after the church’s construction, while others were painted later in Byzantine style. These were not restored and are very dark and covered with dust and soot from candles, but what is visible is dominated by yellow light. They are the work of accomplished artist, many of the existing portraits resembling with the current portraits. It is believed that some artists came from the Byzantine Empire that was conquered by the Turks, with only a few decades before, or were trained in the Byzantine style of painting.The frescoes show faces of saints as being portraits of contemporaries or images of Turkish invasions painted with a high artistic quality. Particularly impressive is the votive painting, an exceptional artistic achievement, and the depiction of the Cavalcade of the Holy Cross, which alludes to the military and political situation of the time – the Ottoman menace and the Christian crusades.
Pătrăuți Monastery, records the oldest presence of the Moldavian authentic style in architecture, and also is the oldest monastery founded by Stephen the Great still preserved, the church with the oldest interior and exterior painting, as well as the oldest Orthodox church in Romania to be included on the UNESCO World Heritage List in 1993. It was built in Moldavian style, characterized by a harmonious and original combination of local, Byzantine, Gothic and Latin elements.

 

Mănăstirea Pătrăuţi (UNESCO) – cea mai veche biserică construită de Ștefan cel Mare

 

Întemeiată în satul Pătrăuți, la 10 km depărtare de Suceava, vechea capitală a Moldovei, în 1487, așa cum scrie în inscripția comemorativă aflată deasupra intrării, și consacrată Înălțării Sfintei Cruci pe 14 Septembrie, mănăstirea Pătrăuți este cel mai vechi așezământ religios întemeiat de Ștefan cel Mare. Picturile murale, datând din 1550, încă pot fi admirate pe fațada vestică. În prezent, doar biserica și o clopotniță din lemn datând din 1725 au mai ramas din complexul monastic inițial.

Odată ascuns adânc în pădure, satul Pătrăuţi a fost ales ca locație pentru singura mănăstire de maici întemeiată de Ștefan cel Mare. Fiind cea mai mică dintre toate construcțiile, a fost singura mănăstire ridicată pentru maici, și loc de odihnă pentru oştenii răniți în luptele de lângă Suceava, fosta capitală a Moldovei. Din nefericire alte mănăstiri mai vechi au fost distruse de dușmani de-a lungul secolelor, și din acest motiv această mănăstire este cel mai vechi așezământ ecleziastic care a supraviețuit, întemeiat de Ștefan cel Mare care a înzestrat această mănăstire cu tot ceea ce era necesar, însă nu a putut face față vicisitudinilor secolelor, și a fost la un moment dat abandonată. În 1711, Episcopul de Rădăuţi a re-întemeiat mănăstirea, dar în 1775 Bucovina a devenit parte a Imperiului Habsburgic, și nu mult timp după aceasta mănăstirea devine o biserică parohială.

Mănăstirea Sfintei Cruci este mică dar bine proporționată, fiind formată doar dintr-un pronaos, un naos și un altar. Planul său este triconc, adică are trei abside, și deasupra naosului se află un turn. Frescele din interiorul bisericii au fost pictate în mare parte imediat ce construcția a fost gata, dar au fost finalizate aproximativ 10 ani mai tarziu, în timpul ultimei decade a secolului 15. Arhitectura admirabil proporționată reprezintă un model remarcabil al perioadei medievale din Moldova și reprezintă şi munca unui artist fin iar multe dintre rețele sfinților par a fi portrete. Se crede că, fie artistul a venit de la Bilanț, care tocmai fusese cucerit de turci cu putin timp în urmă, sau a fost instruit în modul bizantin de a picta.

Mănăstirea a fost construită în plan triconc cu un turn deasupra naosului, ferestrele și ușile în stil Gotic, fațadele decorate, sub cornișa îmbinare între scândură și ceramică. Pictura originală interioară, de mare valoare artistică, este realizată în așa fel încât să evidențieze scena “plângerii” (naos), “Cruciadă de Sfânta Cruce” (pronaos), expresie a sentimentelor și acțiunilor anti – otomane din acea vreme, compoziție rafinată, culori subtile în tradiția bizantină, adaptată specificului moldovenesc. Pictura exterioară este sumarizată prin fragmente din “Judecata de Apoi”, realizată dupa 1550 pe fațada vestică, fiind descoperite sub tencuială câteva fragmente de pictură murala. O piatră rotundă reprezintă “Masa lui Ștefan cel Mare” iar clopotele “știu” cum să împrăștie norii care aduc grindina.

Mănăstirea și-a păstrat integral pictura sa murală originală. Anumite picturi din interiorul bisericii au fost realizate imediat după construirea bisericii, în timp ce altele au fost pictate mai târziu în stil bizantin. Acestea nu au fost restaurate și sunt foarte întunecate și acoperite cu praf și funingine de la lumânări, dar ceea ce este vizibil este dominat de galbenul luminos. Acestea reprezintă munca unor artiști consacrați, multe din chipurile de sfinți existente semănând cu adevarate portrete. Se crede ca anumiți artiști au venit din Imperiul Bizantin care tocmai fusese cucerit de Turci, cu numai câteva zeci de ani înainte, sau au fost instruiți în stilul bizantin de pictură. Frescele înfățișează fețe de sfinți similare portretelor contemporanilor sau imagini cu invaziile turcești pictate cu o mare calitate artistică. În mod special impresionantă este pictura votivă, o realizare artistică excepțională, și înfățișarea Cruciadei Sfintei Cruci, care face aluzie la situația militară și politică din acea vreme – amenințarea otomană și cruciadele creștine.

Mănăstirea Pătrăuți, înregistrează cea mai veche prezență a stilului autentic moldovenesc în arhitectură, și în același timp este cea mai veche mănăstire întemeiată de Ștefan cel Mare care a rămas în picioare, biserica cu cele mai vechi picturi interioare și exterioare, precum și cea mai veche biserică ortodoxă din România inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993. A fost construită în stilul moldovenesc, caracterizat de o combinație armonioasă și originală de elemente locale, bizantine, gotice și latine.