Cetatea Adamclisi
Cetatea Adamclisi
Cetatea Adamclisi / Adamclisi Fortress
(DOBROGEA: Adamclisi – Constanța)
 

Amplasată la 2 km de monumentul Trophaeum Traiani ridicat între anii 106 – 109 d.Chr. pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102 d.Chr. cetatea era parte din sistemul ofensiv creat de romani la Dunărea de Jos. […..] / Located 2 km far from Trophaeum Traiani monument built in 106 – 109 a.Ch. to commemorate the roman victory againts dacians in 102 a.Ch. the fortress was part of the roman offensive system of the Lower Danube. […..]

Cetatea Aegysus
Cetatea Aegysus
Cetatea Aegysus / Aegysus Fortress
(DOBROGEA: Tulcea – Tulcea)
 

Construită în sec. 4 î.Ch., cucerită și reconstruită de romani în anul 13 d.Ch. ca o fortăreață militară, distrusă total în sec. 11, a fost reconstruită de otomani pe dealul Monumentului, dominând Dunărea cu 7 turnuri. […..] / Built in the 4th century b.C., conquered and rebuilt by romans in 13 a.C. like a military fortress, totally destroyed in the 11th century, was rebuilt by ottomans on the Monument Hill, dominating Danube with 7 towers. […..]

Cetatea Argamum
Cetatea Argamum
Cetatea Argamum / Argamum Fortress
(DOBROGEA: Jurilovca – Tulcea)
 

Construită în sec. 7 î.Ch., cea mai veche așezare atestată documentar de pe teritoriul României, se afla într-un golf deschis al mării Negre (golful Argamon), unde au oprit Argonauții, după găsirea lânii de aur. […..] / Built in the 7th century b.C., the oldest locality documentary attested in Romania, was located in a gulf open to the Black Sea (Argamom gulf), where the Argonauts stopped after they discovered the golden wool. […..]

Cetatea Callatis
Cetatea Callatis
Cetatea Callatis / Callatis Fortress
(DOBROGEA: Mangalia – Constanța)
 

Colonie grecească (sec. 6 î.Ch.), portul și vechea cetate (jumătate azi sub mare), prospere 1200 de ani, distruse de popoarele migratoare în sec. 6, reclădite în sec. 9, au fost distruse definitiv de tătari în 1225. […..] / Greek colony (6th century b.C.), the harbour and the old fortress (half under the sea today), propsperous 1200 years, destroyed by migratory people in 6th century, rebuilt in the 9th century, were destroyed forever by tartars in 1225. […..]

Cetatea Capidava
Cetatea Capidava
Cetatea Capidava / Capidava Fortress
(DOBROGEA: Capidava – Constanța)
 

Cetate geto-dacă, apoi castru roman, distrus de goți (sec. 3), refăcut ca centru episcopal (sec. 4), părăsit după invazia cutrigurilor (559), reclădit de bizantini (sec. 10) și abandonat după atacul pecenegilor (1036). […..] / Geto-dacian fortress, then roman fort, destroyed by gots (3rd century), rebuilt as bishop center (4th century), abandoned after cutriguri invasion (559), rebuilt by bizantins (10th century) and abandoned after pecenegi attack (1036). […..]

Cetatea Carsium
Cetatea Carsium
Cetatea Carsium / Carsium Fortress
(DOBROGEA: Hârșova – Constanța)
 

Cetate geto-dacă, castru roman întărit de împăratul Traian în 103, cetate bizantină în sec. 10, apoi cetate otomană, locul unor confruntări sângeroase între otomani şi ruși, distrusă în urma păcii de la Adrianopol (1829). […..] / Geto-dacian fortress, roman fort strenghtened by emperor Traian in 103, bizantine fortress (10th century), then otoman fortress, place of tough battles between otomans and russians, destroyed after Adrianopol peace (1829). […..]

Cetatea Enisala
Cetatea Enisala
Cetatea Enisala / Enisala Fortress
(DOBROGEA: Sarichioi – Tulcea)
 

Amplasată pe un deal calcaros ce domină lacurile Razim și Babadag, cetatea a fost construită în sec. 13 de genovezi, pe locul unui cetăți dacice, fiind ocupată de turci în 1421, dar abandonată în sec. 16. […..] / Located on a limestone hill that is dominating Razim and Babadag lakes, the fortress was built in the 13th century by Genovese, on the site of a dacian fortress, being occupied by Turks in 1421, but abandoned in the 16th century. […..]

Dinogetia
Halmyris
  Dinogetia
  Halmyris
Histria
Ibida
Noviodunum
  Histria
  Ibida
  Noviodunum
Tomis
Troesmis
Ulmetum
  Tomis
  Troesmis
  Ulmetum

 

Strange blocks of stone for some people, archaeological treasures for others, the ruins of the fortresses scattered all around the Dobrogea lands still have the power to impress a traveler and to make him wonder about their stories.

Maybe it all started 3.000 years ago when Greeks colonized these lands looking for new territories to expand their civilization. Before them … who knows what was … legends say it was the Deluge, but also the Neolithic cultures and the Hamangia Thinker is a proof for that. Greeks founded many fortresses especially on the Black Sea shore: Tomis (today Constanta, which has the second largest maritime harbor in Europe), Callatis, Histria, Argamum, Heracleea, Aegysus and who knows how many others. They were interested in trade with local people, looking for gold, honey, oil or resins for which they were giving fabrics and fine pottery from Greece.

After Greek civilization faded, was a period of Macedonian Empire control over Dobrogea but, at the beginning of this era, a strong enemy threatened the locals. After long battles beautifully depicted in the metops (bas-reliefs) of Adamclisi, the Roman Empire transformed Dobrogea in a Roman province. Romans, who were excellent administrators and engineers, developed a huge defense system of fortresses along the Danube: Capidava, Carsium, Axiopolis, Durustorum, the ruins of which are still visible, although covered by the dust of almost two millennia. The most beautiful and best preserved of these Roman settlements is Tropaeum Traiani, near the present village of Adamclisi. Here again, you will find remains of the city temples and streets. The most striking feature is a huge marble monument dedicated by Emperor Traianus to the god Mars after his successful campaign against the Dacians. An armored faceless warrior rests on top of a cylinder 32 meters (100 ft) in diameter. Carved around the base, there are 49 bas-reliefs portraying the Roman conquest of Dobrogea after tough wars in 102 A.D.

The Roman Empire divided several centuries later and the Eastern Roman Empire became the Byzantine Empire who preserved the civilization and the defensive system of their ancestors, but also built new fortresses, the most spectacular being the Enisala fortress. Around 1400 Mircea the Old, king of Wallachia, was also proclaimed king of Dobrogea but unfortunately, after the Byzantine Empire felt under the Ottoman Empire attacks, Dobrogea was transformed in Ottoman territory. In 1877, after Romania defeated the Ottoman Empire in the Independence War, Dobrogea become part of Romania.

Conclusion: Dobrogea is a mixture of cultures, of civilizations, of populations, maybe richer in history than any part of Romania. All its uniqueness was synthetized in the beautiful National History and Archeology Museum in Constanta where visitors can admire more than 430.000 objects, some of them priceless when speaking for instance about the Hamangia Thinker and his wife – the Seated Woman, masterpieces of the Neolithic art, or about Glykon – the snake goddess of the family and house.

Pentru unii sunt blocuri ciudate de piatră, pentru alții sunt comori arheologice, dar ruinele fortărețelor și cetăților răspândite pe tot teritoriul Dobrogei încă au puterea de a impresiona vizitatorii și de a-i face să se minuneze de legendele acestor locuri.

Probabil totul a început în urmă cu 3.000 de ani când grecii au colonizat aceste locuri în căutarea lor de noi teritorii în care să isi extindă civilizația. Înaintea lor … cine știe ce a fost … legendele spun că a fost Potopul, însă culturile neolitice și Gânditorul de la Hamangia sunt dovezi evidente că înainte aici a mai fost ceva. Grecii au întemeiat multe cetăți în special pe malul Mării Negre: Tomis (azi Constanța, care este al doilea port ca mărime în Europa), Callatis, Histria, Argamum, Heracleea, Aegysus și cine mai știe câte multe altele. Ei erau interesați să facă comert cu localnicii, căutând aur, miere, ulei sau rășini pentru care ofereau țesături și porțelanuri fine din Grecia.

Dupa ce civilizația greacă a decăzut, a fost perioada imperiului Macedonean să își extindă controlul asupra Dobrogei dar, la începutul acestei ere, un dușman puternic amenința localnicii. După bătălii de lungă durată descrise atât de frumos în metopele (baso-reliefuri) de la Adamclisi, Imperiul Roman a transformat Dobrogea în provincie romană. Romanii, care erau excelenti administratori și ingineri, au dezvoltat un impresionant sistem de cetăți de apărare de-a lungul Dunării: Capidava, Carsium, Axiopolis, Durustorum, ale căror ruine încă sunt vizibile, chiar dacă sunt acoperite de praful a două milenii. Cea mai frumoasă și mai bine conservată din așezările romane este Tropaeum Traiani, lângă satul Adamclisi de azi. Aici, vizitatorii descoperă ceea ce a mai rămas din templele și străzile orașului. Cel mai impresionant vestigiu este un imens monument de marmură dedicat de Împăratul Traian zeului Marte după campania sa victorioasă împotriva dacilor. Un imens luptator fără chip îmbrăcat în armură se află deasupra unui imens cilindru de 32 metri diameteru. Sculptate în jurul bazei cilindrului se află 49 de baso-reliefuri care înfățișează cucerirea Dobrogei de către romani după luptele grele din anul 102 d.Ch.

Imperiul Roman s-a divizat câteva secole mai tarziu și Imperiul Roman de Răsărit a devenit Imperiul Bizantin și a conservat civilizația și sistemul defensiv al înaintașilor, dar în același timp au construit noi cetăți, cea mai spectaculoasă din ele fiind Enisala. În jurul anului 1400 Mircea cel Bătrân, voievodul Valahiei, s-a proclamat și voievod al Dobrogei dar din păcate după ce Imperiul Bizantin a căzut sub atacurile Imperiului Otoman, Dobrogea a fost transformată în teritoriu Otoman. În 1877, după ce România a învins Imperiul Otoman în Războiul de Independență, Dobrogea a devenit parte a României.

Concluzie: Dobrogea este un amestec de culturi, de civilizații, de populații, probabil mult mai bogată în istorie decât orice parte a României. Unicitatea sa a fost sintetizată în superbul Muzeu Național de Istorie și Arheologie din Constanța unde vizitatorii pot admira peste 430.000 de obiecte, unele din ele de o valoare inestimabilă cum ar fi de exemplu Gânditorul de la Hamangia și soția lui – Femeie Șezând, capodopere ale artei neolitice, sau de exeplu Glykon-ul – Zeul Șarpe, protector al familiei și al casei.