Curtea Johannes Honterus, 2 0268 511 824.
Program – vara (summer) (09.04. – 07.10.): Ma – S (Tue – Sat): 10.00 – 19.00, D – L (Sun – Mon): 12.00 – 19.00
Program – iarna (winter) (08.10. – 04.2020): Ma – S (Tue – Sat): 10.00 – 16.00, D (Sun): 12.00 – 16.00

 

Biserica Neagră

 

Die Schwarze Kirche (în limba germană) este unul din simbolurile orașului Brașov și biserica parohială a cultului evanghelic din România. Localizată în inima orașului Brașov, construcția Bisericii Negre a inceput probabil pe amplasamentul unei biserici mai vechi în anul 1377 în timpul vicarului Thomas Sander, în stilul gotic, într-o perioadă în care orașul se afla în plină dezvoltare economică și culturală, fiind cel mai mare si cel mai dezvoltat oraș din Transilvania. Inițial fiind catolică, biserica era cunoscută sub numele de Biserica Fecioarei Maria (Marienkirche) lucru reprezentat de o frescă a Fecioarei Maria, ce se află la intrarea din stânga în biserică.
 
Invazia turcească din 1421 a stopat lucrările de construcție la biserică deoarece municipalitatea a început să se implice masiv în construcția fortificațiilor orașului. Inițial proiectul de construcție prevedea două turnuri la intrarea în biserică însă un cutremur puternic a provocat prăbușirea turnului din partea dreaptă, iar constructorii au decis să lase construcția asa cum arată ea în prezent – aproximativ asimetrică. În anul 1477 construcția a fost finalizată, în 1499 o nouă orgă a fost instalată, iar în 1514 la turnul bisericii a fost instalat un ceas și clopote (în Biserica Neagră se află cel mai mare clopot din bronz din România, cu o greutate totală de 6 tone). În această perioadă reformarea instituției bisericii a fost foarte puternică în Brașov și în Transilvania, unul din promotorii ei fiind umanistul Johannes Honterus (1489 – 1549) iar în 1542 prima slujbă evanghelică a fost oficiată în Biserica Neagră.
 
Clădirea bisericii a fost parțial distrusă în 1689 în urma unui incendiu puternic, când a primit numele actual datorită pereților care au devenit complet negri. Acoperișul s-a prăbușit complet și toată mobila și covoarele din interior au ars. Lucrările de restaurare a bisericii au început imediat și au fost finalizate în 1722. Deoarece în Brașov nu erau constructori capabili să construiască acoperișuri asa de mari, o echipa de constructori din Danzig (Gdansk) a fost adusă la Brașov pentru a finaliza lucrările. Acești constructori au finalizat acoperișul în stil baroc asa cum era modă în acea vreme și nu în stil gotic asa cum era obiceiul în perioada în care Biserica Neagră a fost construită. În anul 1836 compania Bucholz din Berlin a început să instaleze una din cele mai mari orgi (4.000 de tuburi, 4 manuale cu 56 de taste si un pedalier cu 27 de taste și 76 de regiștri). Orga a fost inaugurată pe 17 aprilie 1839, și primul utilizator a fost însuși Carl August Bucholz. In prezent în biserică au loc concerte de orgă în fiecare săptămână.
 
Biserica Neagră este cel mai reprezentativ și cel mai frumos monument gotic din România și în același timp cea mai mare construcție religioasă din Romania și cea mai mare catedrală medievală gotică din sud estul Europei, de la Stephensdome din Viena până la Hagia Sophia in Istanbul. Biserica Neagră are 89 metri lungime și 38 metri lățime și poate adăposti aproximativ 5.000 de persoane la ceremonii. Biserica are până la 65 metri înălțime în vârful crucii din turn în timp ce acoperișul se află la o înălțime de 42 metri. Suprafața totală a bisericii este de 2.500 m², iar blocurile de piatră care compun construcția zidurilor au un volum total de 9.000 m³.
 
Cea mai mare colecție de covoare vechi din Asia Minor din regiunile Brussa, Usak și Ghiordes, datând din secolele 17 și 18 reprezintă un tezaur inestimabil al Bisericii Negre (aproximativ 110 covoare expuse și alte 46 în proces de restaurare în atelierul bisericii condus cu succes de Era Nussbächer, sau în depozitele bisericii ca fragmente întregi de covoare). Acestea erau donate de-a lungul anilor de meșteșugari, negustori și alți locuitori ai orașului. Doar muzeul Topkapi din Istanbul are o colecție mai mare de acest fel de covoare orientale. Se presupune că după ce a avut loc procesul de reformare al bisericii care era împotriva picturilor religioase din interiorul bisericilor, covoarele erau folosite pentru a decora interiorul bisericii.
 
Valori Inestimabile
 

Mobilierul și obiectele de cult reprezintă alte valori remarcabile care au transformat această construcție într-un loc pe care nici un turist nu trebuie să îl rateze. Un vas de bronz pentru botez realizat de meșteșugari locali a fost donat în 1472 de Vicarul Johannes Reudel. După aproximativ 150 de ani, în 1716, fierarul Meensen Hannes a realizat un superb grilaj din fier forjat care înconjoară acest vas de bronz. În porticul de la sud se află o pictură murală realizată după 1476 care o înfățișează pe Fecioara Maria cu Pruncul Iisus, aflată între Sfânta Caterina și Sfânta Barbara. Coifurile lui Matei Corvin și al soției sale Beatrice de Neapole – Aragon se află la baza picturii.
 
Trei cadre, cu cinci picturi de la altarul de la Feldioara (sfârșitul secolului 15) merită de asemenea menționate. Stranele din naos datează de la sfârșitul secolului 17 și din prima jumătate a secolului 18 și au ornamente în stil baroc sculptate în lemn. Pupitrele sunt în stil neo – gotic, datând din 1866, iar stranele din centrul naosului, realizate din lemn de stejar, au fost aduse aici în 1937. Pietre de mormânt vechi ale unor personalități celebre ale orașului au fost construite în spatiile laterale de la intrarea de vest odată cu construirea altarului neo – gotic (in 1866) iar ulterior a fost instalat sistemul de încălzire (în 1937). O pictură în ulei pe pânză a lui Hans Elder înfățișând “Nunta din Cana” este expusă pe peretele frontal în partea de nord a naos-ului. Emblema orașului, reprezentând o coroană pe un trunchi cu rădăcini, este sculptată în relief pe stâlpii din fata amvonului. În interiorul bisericii se află mai multe sculpturi, cea mai veche dintre ele fiind bustul Sfântului Ioan Botezătorul. Celelalte sculpturi îi reprezintă pe Sfântul Toma, Sfântul Iacob Pelerinul, Iisus Mântuitorul, Fecioara Maria, Sfinții Pavel, Luca și Sebastian.
 
O sculptură neobișnuită pentru un lăcaș de cult se află pe contrafortul din partea de nord. Aceasta reprezintă un copil care pare gata să cadă. Legenda spune că în perioada construirii bisericii, unul dintre lucrători a devenit invidios pe un tânăr ucenic foarte talentat. La un moment dat el i-a cerut băiatului să ridice ceva de pe cornișă, și în momentul în care băiatul s-a aplecat, acel lucrător l-a împins de pe acoperiș. Legenda mai spune ca această sculptură a fost realizată de ceilalți lucrători în memoria băiatului ucis mișelește.
 
Statuia lui Johannes Honterus realizată de Harro Magnussen (1898) îl reprezintă pe umanistul, reformatorul, și pionierul sistemului de învățământ Johannes Honterus (1498-1549), care a întemeiat prima tipografie și a editat materiale didactice pentru reformarea sistemului școlar. În acea perioadă vechile școli teologice latine au fost transformate în școli protestante. Cele două reliefuri de bronz de la baza statuii îl înfățișează pe Honterus în tipografie și în timpul unei slujbe religioase.

 

The Black Church

 

Die Schwarze Kirche (in German language), is one of Brasov symbols and the parochial church of the Romanian Evangelic Church. Located in the heart of Brasov, the construction of the Black Church started probably on the location of an older church in 1377 in the time of Vicar Thomas Sander, in gothic style, when the city was in full economic and cultural development, being the biggest developed city in Transylvania. Initially being catholic, the church was known as The Virgin Mary Church (Marienkirche) and this is shown by the fresque of the Virgin Mary still existent at the left entrance in the church.
 
The Turks invasion in 1421 stopped the construction works at the church because the city had to be involved more in the construction of the city fortifications. Initially the construction project was with two towers at the church entrance but a strong earthquake made the right tower collapse, and the constructors decided to leave the construction like it is today – quite asimetrical. In 1477 the construction was completed and in 1499 a new organ was installed, and in 1514 at the church tower was installed a clock and bells (inside the Black Church is biggest bell from Romania from bronze, with a total weight of 6 tones). In this period the church reformation was strong in Brasov and Transylvania and one of its promoters was the humanist Johannes Honterus (1489 – 1549) and in 1542 the first evangelic messe was celebrated in the Black Church.
 
The building was partially destroyed in 1689 after a big fire, when it got the actual name due to the walls that were completely black. The roof completely collapsed and all the furniture and the rugs inside were burned. The works for the church restauration started immediately and were completed in 1722. Because in Brasov were no prepared constructors able to build such large roofs, a team of constructors from Danzig was brought to Brasov to finish the works. These constructors finished the roof in baroque style that was used in that period and not in gothic style used at the beginning when the Black Church was built. In 1836 the Bucholz company from Berlin start to install one of their biggest organ (4000 de pipes, 4 manual with 56 tastes and one pedalier with 27 tastes and 76 registers). The organ is inaugurated on April 17, 1839, and organist is Carl August Bucholz. Nowadays an organ concert is organized every week.
 
The church is the most representative and beautiful gothic monuments in Romania and in the same time the biggest sacred construction in Romania and the biggest medieval gothic cathedral in south eastern Europe, from the Stephensdome in Wiena to Hagia Sophia in Istanbul. The Black Church is 89 meters long and 38 meters width and can house around 5.000 people at the ceremonies. The church is up to 65 meters tall at the point of its Cross tower while the roof is up to 42 meters. The total surface of the church is 2500 m², and the blocks that compose the construction walls have a total volume of 9000 m³.
 

The largest collection of old carpets from Asia Minor from Brussa, Usak and Ghiordes regions, dating from the 17th and 18th centuries represent an invaluable thesaurus of the Black Church (around 110 carpets exposed and another 46 in restoration process at the church atelier successfully led by Era Nussbächer, or in the church deposits as entire carpets fragments). Those were donated in the course of years by the craftsmen, merchants and citizens of the city. Only the Topkapi museum in Istanbul has a larger collection of this kind of oriental carpets. It is supposed that after the church reformation that was against the religious paintings inside churches, the carpets were used to decorate the church interior.
 

Priceless Values
 
The furniture and worship objects represent other remarkable values that turn this construction into a place that no tourist can miss. The bronze font made by the local craftsmen was donated in 1472 by Vicar Johannes Reudel. After almost 150 years, in 1716, blacksmith Meensen Hannes made a wonderful wrought iron grating that surrounds the font. Then, in the South porch there is a mural painting made after 1476 that shows Virgin Mary and Child Jesus, featured between Saint Catherine and Saint Barbara. The crests of Matthias Corvinus and his wife Beatrice of Naples – Aragon are at the bottom of the painting.
 
Three folds, with five paintings from the Feldioara altar (the end of the 15th century) are also to be mentioned. The pews in the naos date from the end of the 17th century and the first half of the 18th century and have Baroque wooden carved ornaments. Then the lecterns are in neo – gothic style, dating from 1866, and the pews in the centre of the naos, made of oak wood, were placed there in 1937. The old tombstones of some famous personalities of the city were built in the side spaces of the West entrance when the neo – gothic altar was built (in 1866) and when the heating system was installed (in 1937). An oiled canvas representing The Wedding From Cana work of the painter Hans Eder, is exposed on the frontal wall of the North side naos. The emblem of the city, representing a crown on a rooted trunk, is plotted in relief on the pillar in front of the pulpit. Inside the church there are also some sculptures, the oldest of all being the bust of Saint John the Baptist. The others represent Saint Thomas, Saint Jacob the Pilgrim, Jesus Salvator Mundi, Virgin Mary, Saints Pavel, Luke and Sebastian. A sculpture uncommon for a place of worship is to be found on the North buttress. It is about the representation of a child that seems to be about to fall. The legend says that when they were building the church, one of the workers became jealous of a very talented apprentice. At one point he asked the child to lift something from the cornice, and when he leant out, the worker pushed him. The legend also states that the sculpture was made by the other workers to the memory of the cowardly killed child.
 
The Statue of Johannes Honterus de Harro Magnussen (1898) represents the humanist, reformator, and school system pioneer Johannes Honterus (1498-1549). Honterus also founded the first printing house and edited didactic materials for reformating the schoolar system. In that period the old teological latin schools were transformed in protestant schools. The two bronze reliefs on the statue basement are showing Honterus in the printing house and at the religious ceremony.